El centreEl Centre Cercles és un servei d’atenció psicològica, psicopedagògica i psicoterapèutica, acreditat com a Centre Sanitari pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Estem especialitzats en l’avaluació, el diagnòstic i el tractament dels infants i adolescents, així com en l’assessorament a les seves famílies.
També realitzem psicoteràpies amb persones adultes.

Des del centre treballem per tal de donar suport al desenvolupament integral dels infants, fomentant l’adquisició d’eines i estratègies, adaptades a la seva edat i a les seves necessitats personals i familiars, que els permetran assolir un desenvolupament harmònic i òptim.

Treballem també davant els nous reptes que apareixen a l’adolescència. Aquesta és una etapa vital que es caracteritza per una sèrie de canvis importants en els processos biològics, psicològics i socials, que poden generar obstacles personals, comportaments desajustats, així com nous reptes i dificultats en l’entorn familiar. Atenent a les necessitats de cada individu i les del seu entorn podem aconseguir fer front a les problemàtiques pròpies de l’etapa i avançar cap un desenvolupament personal i educatiu adequat.

A l’etapa d’adultesa també podem trobar situacions complexes o períodes d’incerteses, de dol, d’estrès laboral, familiar i/o personal i dubtes que generin un conflicte intern. El treball psicoterapèutic pot ser una eina útil per descobrir, entendre i gestionar aquests conflictes interns i les angoixes que poden aparèixer en aquests moments. A partir del treball personal es poden resoldre conflictes, gestionar les emocions, elaborar les vivències pròpies i així augmentar el benestar personal.

La metodologia del centre

Al Centre Cercles treballem des d’una perspectiva global de la persona. Tenim en compte tant les característiques pròpies de l’individu com les del seu entorn pròxim, per intervenir en cada cas d’una manera integradora i més efectiva. Sempre oferim una teràpia ajustada a les necessitats i capacitats individuals i de l’ambient, atenent a la diversitat existent.

Quan treballem amb infants i joves ho fem des de dues vessants relacionades: la teràpia individual i el seguiment amb els pares o altres familiars propers. A més, procurem sempre la coordinació amb altres professionals (professors, educadors, metges, etc.) per tal de conèixer l’entorn i fer un treball en xarxa.
L’atenció psicoterapèutica en adults es realitza des d’una perspectiva psicodinàmica amb l’objectiu de poder aprofundir en l’autoconeixement.

Procés terapèutic

PRIMERA
ENTREVISTA

Primer contacte per a recollir informació i conèixer a la persona, el seu entorn i el motiu de consulta.

AVALUACIÓ
PSICOLÒGICA

Sessions de diagnòstic per conèixer i definir les dificultats o problemàtica a tractar.

RESULTATS
i
PLA TERAPÈUTIC

Devolució dels resultats de les proves i diagnòstic pertinent. Formulació dels objectius i pla d’intervenció individualitzat.

INTERVENCIÓ

Sessions psicoterapèutiques orientades a assolir els objectius establerts.

ALTA
i
SEGUIMENT

Finalització del procés terapèutic, quan ja s’han assolits els objectius, amb algunes sessions puntuals de seguiment.